บุญเพราะ แสงเทียน, 2477-

กฎหมายอาญา 3 (ภาคความผิดและภาคลหุโทษ) แนวประยุกต์ / บุญเพราะ แสงเทียน. - กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2543. - 417 หน้า.

9741101619


ความผิด (กฎหมาย) -- ไทย.
ความผิดลหุโทษ) -- ไทย.

KPT3878 / .บ723

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544