จินดา ขันทอง.

การวิเคราะห์งบการเงิน = Financial statements analysis / จินดา ขันทอง. - ปรับปรุงครั้งที่ 4. - [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.


งบการเงิน.

HF5681.ง3 / จ633 2540

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544