อัญชลี ฉายสุวรรณ, 2507-

การทดแทนค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาหรือเหยื่ออาชญากรรมโดยรัฐ = Compensation to victims of crime / อัญชลี ฉายสุวรรณ. - [กรุงเทพฯ] : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. - ก-ฏ, 214 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9745786748


การชดใช้ค่าเสียหาย.
เหยื่ออาชญากรรม -- บริการ.

K5534 / .อ62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544