สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-

คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545. - 211 หน้า.

9749577019


ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ -- ไทย.

KPT4230 / .ส72 2545

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544