ทวิช สุภาภรณ์.

ภัยด้านอินโดจีน. - พระนคร, แพร่พิทยา, 2509. - 839 หน้า. ภาพประกอบ. แผนที่.

บรรณานุกรมท้ายเล่ม. สืบเนื่องมาจากเรื่องประวัติศาสตร์ไทยขอมเขมร.


คอมมิวนิสต์.


ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- กัมพูชา.
กัมพูชา -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย.

DS575 / .ท4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544