หลักการและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล / จัดทำโดย สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2541. - ั21 หน้า.

9749524020


ความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัย -- ไทย.
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย -- ไทย -- การบริหาร.
การศึกษาขั้นอุดมศึกษากับรัฐ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544