ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค = Macroeconomic theory / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ.

9746436226 9746436236


เศรษฐศาสตร์มหภาค.

HB180 / .ท452

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544