ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม.

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมลายูในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น. - กรุงเทพฯ, แพร่พิทยา, 2516. - 220 หน้า. แผนที่.

พิมพ์จากปริญญานิพนธ์.


ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- มาเลเซีย.
มาเลเซีย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย.
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- สมบูรณาญาสิทธิราชยุคแรก, 2325-2393.

DS575.5.ม6 / ท4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544