กำธร พันธุลาภ.

คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้. - พิมพ์ครั้งที่ 6 - พระนคร, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2515. - 153 หน้า.


หนี้ (กฎหมาย) -- ไทย.

HF1382.6.ห3 / ก6 2515

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544