กำธร พันธุลาภ.

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้. - พิมพ์ครั้งที่ 9 - กรุงเทพฯ, คณะกรรมการบริการทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529. - 144 หน้า.


หนี้ (กฎหมาย) -- ไทย.

HF1382.6.ห3 / ก6 2529

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544