เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม.

การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย / เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546. - 22, 538 หน้า : ภาพประกอบ.

9745718483


การคลังสาธารณะ.
ภาษีอากร.

HJ191.ท92 / ก67 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544