แถมสุข นุ่มนนท์, 2478-

การเมืองและการต่างประเทศในประวัติศาสตร์ไทย. - กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2524. - 132 หน้า.


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.

DS580 / .ถ8

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544