คู่มือตอบข้อหารือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ; คณะทำงาน วนิดา สักการโกศล ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ วรรณา ศรีนนท์. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545. - 99 หน้า.

9749545079


การเปิดเผยข้อมูล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2476 / .ข547

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)