แผนแม่บทชุมชน : ประชาพิจัยและพัฒนา = People research and development (PR&D) / เสรี พงศ์พิศ, วิชิต นันทสุวรรณ บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญาไท, 2545. - 274 หน้า : ภาพประกอบ.


การพัฒนาชนบท -- ไทย.
การพัฒนาชุมชน -- ไทย.

HN700.592.พ6 / ผ833

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544