สิน พันธุ์พินิจ.

กลยุทธ์การส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเกษตรกรรายย่อยภาคตะวันตกของประเทศไทย = The strategies of agricultural extension on self-sufficient economic philosophy for the small farmer in Western Region of Thailand : รายงานการวิจัย (ฉบับย่อ) / โดย สิน พันธุ์พินิจ. - นนทบุรี : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2545. - 28 หน้า.

974952330X


งานส่งเสริมการเกษตร -- ไทย (ภาคตะวันตก)
เศรษฐกิจพอเพียง -- ไทย (ภาคตะวันตก)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544