สิทธิโชค วรานุสันติกูล.

จิตวิทยาสังคม : ทฤษฎีและการประยุกต์ = Social psychology : theories and applications / สิทธิโชค วรานุสันติกูล. - กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2546. - 346 หน้า : ภาพประกอบ.

9745347043


จิตวิทยาสังคม

HM1033 / .ส63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544