รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา / รวบรวมโดย กลุ่มกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 1 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2545. - 13 เล่ม. 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.

9744490217 9744490187 9744490195 9744490209 9744490233 9744490268 9744490179 9744490276 9744490288 9744490292 9744490206 9744490225 9744490241


การปกครองท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
องค์การมหาชนอิสระ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2522.ก49 / 2545

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544