สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. - [กรุงเทพฯ] : ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2545. - 50 หน้า.


การเลือกตั้งท้องถิ่น -- ไทย.
กฎหมายเลือกตั้ง -- ไทย.
การปกครองท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544