มุกดา สุขสวัสดิ์.

เกษตรธรรมชาติ / มุกดา สุขสวัสดิ์. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ืื, 2545. - 149 หน้า : ภาพประกอบ.

9742779023


เกษตรกรรม -- ไทย.
เกษตรกรรมยั่งยืน -- ไทย.
ปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยอินทรีย์

S471.ท9 / ม72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544