อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์.

ไทยกับเอเชีย : การเมือง ทุนและความมั่นคงยุคหลังวิกฤตเศรษฐกิจ = Thailand and Asia : politics, capitals and security in post-crisis era / อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. - 126 หน้า.

9741322429


ทุน -- ไทย.
การทหาร -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2540-2545.
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2540-2545.
สหรัฐอเมริกา -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- เอเชีย.

JQ1745 / .อ68

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544