ตัวชี้วัดที่สำคัญทางด้านประชากรและที่อยู่อาศัยจากข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523 2533 และ 2543 / งานสำมะโนประชากรและเคหะ ฝ่ายสถิติประชากรและเคหะ กองสถิติสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ = Population and housing indicators in Thailand based on population and housing census data : 1980, 1990 and 2000 / Population and Housing Census Section, Population and Housing Statistics Branch, Social Statistics Division, National Statistical Office. - กรุงเทพฯ : กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2545. - 173 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9740606369


การเคหะ -- ไทย.
Housing -- Thailand.


ไทย -- ประชากร.
Thailand -- Population.

HB3644.55.ก3 / ต65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544