สมยศ พฤกษาเกษมสุข.

สหภาพแรงงานประชาธิปไตย ทางเลือกใหม่ของกรรมกรไทยยุคโลกาภิวัตน์ / โดย สมยศ พฤกษาเกษมสุข. - กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน (ศบร.), 2546. - 91 หน้า : ภาพประกอบ.

9747844397


สหภาพแรงงาน -- ไทย.
แรงงาน -- ไทย.

HD6820.56 / .ส455

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544