สนิท สนั่นศิลป์.

คำอธิบายหลักกฎหมายว่าด้วยละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 5 มาตรา 420-452 ประกอบคำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2535-2544 / โดย สนิท สนั่นศิลป์. - กรุงเำทพฯ : สูตรไพศาล, 2545. - ก-ง, 144 หน้า.

9745041785


ละเมิด -- ไทย.
ละเมิด -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ.

KPT834 / .ส363

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544