ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-

คู่มือประชาชนเรื่องข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน / ชาญชัย แสวงศักดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2545. - 63 หน้า.

9740009867


สิทธิพลเมือง -- ไทย.
หน้าที่พลเมือง.
เสรีภาพ

KPT2460 / .ช63 2545

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544