กัญญา ศิริสกุล.

การบริหารกิจการโฆษณา (Advertising management). - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ, ภาควิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2527. - 321 หน้า. ภาพประกอบ. กราฟ. แผนผัง.


โฆษณา.
โฆษณา -- การจัดการ.

HF5821 / .ก6 2527

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544