รายงานประจำปี = Annual report / การพัฒนาประเทศเพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนไทย 2545 การพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน 2546 ครึ่งทางแผนฯ 9 จุดเปลี่ยนผ่านการพัฒนาประเทศ 2547 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546- - เล่ม : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. - รายปี - 2545-


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--วารสาร.

JQ1746.ฮ348 / พ632

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544