พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 พร้อมด้วย ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ... / รวบรวมโดย ปรีชา ส่งสัมพันธ์ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2544. - 88, [5] หน้า.

9744936126


ศาลปกครอง -- ไทย.
วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.

KPT2764.ก28 / 2544ค

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544