กาญจนา แก้วเทพ.

การพึ่งตนเอง ศักยภาพในการพัฒนาของชนบท โดย กาญจนา แก้วเทพ และ กนกศักดิ์ แก้วเทพ. - กรุงเทพฯ, สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, 2530. - 264 หน้า. ภาพประกอบ. ตาราง. แผนผัง.


การพัฒนาชนบท -- ไทย.
หมู่บ้าน.


ไทย -- ภาวะชนบท.

HN700.592.พ6 / ก6

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)