นันทวัฒน์ บรมานันท์.

สัญญาทางปกครอง / นันทวัฒน์ บรมานันท์. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546. - 544 หน้า.

9749577361


สาธารณูปโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การกระทำในทางปกครอง -- ไทย.
สาธารณูปโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
การกระทำในทางปกครอง

KPT2754 / .น633

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544