คณิต ณ นคร, 2480-

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / คณิต ณ นคร. - พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546. - 562 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9749577345


วิธีพิจารณาความอาญา.

K5401 / .ค33 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544