สภาที่ปรึกษาฯในความคาดหวังของสังคมไทยและความเชื่อมโยงเครือข่าย ภาคประชาชน : รายงานการวิจัย / โดย สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; คณะนักวิจัย วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ ... [และคนอื่นๆ]. - [นนทบุรี] : สาขาวิชา, 2545. - 33, 327 หน้า : ภาพประกอบ.


สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.


นโยบายของรัฐ -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง.

JQ1745.ก55ท6 / ส463

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544