จันทร์ศรี นิตยฤกษ์.

ความรู้เรื่องคติชนวิทยา. - กรุงเทพฯ, ภาควิชาภาษาไทย คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูธนบุรี, ม.ป.ป. - 154 หน้า.


คติชาวบ้าน.
นิทาน -- ไทย.
เพลงกล่อมเด็ก.
ปริศนา.
ความเชื่อ.

GR312 / .จ56

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544