กิ่งแก้ว อัตถากร, 2481-

คติชนวิทยา. - กรุงเทพฯ, หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2519. - 366 หน้า. - เอกสารการนิเทศการศึกษา ; ฉบับที่ 184 .


คติชาวบ้าน.
นิทาน -- ไทย.
สุภาษิตและคำพังเพยไทย.
การละเล่น.

GR312 / .ก6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544