นงนุช แช่มเพชร์.

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตข้าวแบบอินทรีย์และแบบทั่วไป : กรณีศึกษา อ. กุดชุม จ. ยโสธร = An analysis of technical efficiency on Jasmine Rice and Organic Jasmine Rice production : a case study in Kudchum District, Yasothorn Province / โดย นงนุช แช่มเพชร์. - [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546. - 7, 87 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต.

9743680195


ข้าว -- ไทย -- ยโสธร.
เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย -- ยโสธร -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์.


กุดชุม (ยโสธร)

SB191.ข6 / น237

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544