พลวัตสิทธิชุมชน : กระบวนทัศน์ทางมานุษยวิทยา / ชลธิรา สัตยาวัฒนา บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องศ์การมหาชน), 2546. - 16, 424 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่. - เอกสารวิชาการ ; ลำดับที่ 31 . - เอกสารวิชาการ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร) ; ลำดับที่ 31. .

หนังสือรวมบทความจากการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 1 เรื่องคนมองคน : นานาชีวิตในกระแสการเปลี่ยนแปลง เมื่อ 27-28 มีนาคม 2545.

9749111087


สิทธิมนุษยชน -- ไทย -- การประชุม
สิทธิพลเมือง -- ไทย -- การประชุม

JC599.ท9 / ก635

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544