กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 / คณะผู้จัดทำ ร้อยตรี วิจิตร อยู่สุภาพ ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง, 2546. - 197 หน้า : ภาพประกอบ.

9747509849


การเลือกตั้งท้องถิ่น -- ไทย.
การปกครองท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2942.ก352545ก4 / 2546

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)