โลกาภิวัตน์กับปัญหาสิทธิมนุษยชน : ภารกิจทีีท้าทายมหาวิทยาลัย / บรรณาธิการ สุริชัย หวันแก้ว. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. - 120 หน้า : ภาพประกอบ.

การสัมมนาการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน์กับปัญหาสิทธิมนุษยชน : ประเด็นท้าทายภารกิจมหาวิทยาลัยจัด ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 30 มีนาคม 2545.

9741321813


สิทธิมนุษยชน -- ไทย -- การประชุม

JC599.ท9 / ก64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544