นิรมล พัฒนวงศ์.

ความคิดเห็นของสมาชิกนิตยสารนาวิกศาสตร์ต่อนิตยสารนาวิกศาสตร์ = A survey of the opinion of the member of Navikasart magazine towards the magazine / โดย ร.ท. หญิงนิรมล พัฒนวงศ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545. - 5, 63 แผ่น.

รายงานโครงการเฉพาะบุคคล วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารภาครัฐและเอกชน)


นิตยสารนาวิกศาสตร์--มติมหาชน.


วารสารศาสตร์ -- ไทย.

PN5449.ท9ฮ94854 / น644

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544