ภาพรวมของรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้าและองค์กรอิสระฯ, 2546. - 185 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9744490578


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2070 / .ภ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544