การควบคุมภายใน : วิถีสู่การป้องกันความเสียหายและลดความสูญเสีย / คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ; คณะผู้จัดทำ รวีพร คูหิรัญ, อุไรวรรณ อัศววิชัย, ไพศาล เรืองวิวัฒนโรจน์. - [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, [2545?] - 14 หน้า : ภาพสีประกอบ.


การตรวจสอบภายใน -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544