วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

แพ่งพิสดาร / Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์. - ฉบับปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2546. - 4 เล่ม.


กฎหมายแพ่ง -- ไทย.
กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย.
คำพิพากษาศาล (ย่อ) -- ไทย.

HF1382.6.ก6 / จ7 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544