ปัญญา ถนอมรอด.

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปัญญา ถนอมรอด. - [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, [2546?] - 352 หน้า.


การกู้ยืม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ค้ำประกัน -- ไทย.
จำนอง -- ไทย.
จำนำ (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT890 / .ป622 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544