กนกศักดิ์ แก้วเทพ.

เศรษฐศาสตร์การเมืองของสื่อสารมวลชน / โดย กนกศักดิ์ แก้วเทพ. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. - 222 หน้า. - ตำราวิจัย / ของโครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; ลำดับที่ 7 . - ตำราวิจัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์) ; ลำดับที่ 7. .

9741323166


สื่อมวลชน -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย.

P96.ศ72ท9 / ก32

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)