เดชฤทธิ์ พลเยี่ยม.

Giga Studio 2.5 โปรแกรมโคลนนิ่งเสียงดนตรี / เดชฤทธิ์ พลเยี่ยม. - กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2546. - 175 หน้า : ภาพประกอบ.

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

9745347329


จิกก้า สตูดิโอ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)


ดนตรี -- การประมวลผลข้อมูล.
ดนตรี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์

MT723 / .ด724

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544