การปฏิรูประบบวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ : รายงานวิจัย / โครงการปฏิรูประบบวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์เจ้าหน้าที่ของรัฐ จัดทำโดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะผู้วิจัย อุดม รัฐอมฤต ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2545. - 3 เล่ม : ภาพประกอบ.

ล. 1-2 เนื้อเรื่อง -- ล. 3. ภาคผนวก.


การอุทธรณ์-ฎีกา -- ไทย.


ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- สถานภาพทางกฎหมาย.
ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- วินัย.

KPT2977 / .ก928

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544