การปฏิรูประบบวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ : รายงานการวิจัย / จัดทำโดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะผู้วิจัย อุดม รัฐอมฤต ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), 2546. - 60 หน้า.


การอุทธรณ์-ฎีกา -- ไทย.


ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- สถานภาพทางกฎหมาย.
ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- วินัย.

KPT2977 / .ก9282

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544