ณรงค์ ใจหาญ, 2500-

หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / ณรงค์ ใจหาญ. - (พิมพ์ครั้งที่ 7, ปรับปรุงใหม่). - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546. - 316 หน้า : ภาพประกอบ.

9749577868


วิธีพิจารณาความอาญา.

K5401 / .ณ45 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544