สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ความยอกย้อนในประวัติศาสตร์ของบิดาแห่งกฎหมายไทย / สมชาย ปรีชาศิลปกุล. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546. - 101 หน้า : ภาพประกอบ.

9749645065


กฎหมาย -- ไทย -- ประวัติ.

KPT120 / .ส426

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544