ธรรมันต์ ธรรมเดโชชัย.

ทางเลือกที่สาม : ยุทธวิธีทองสู่ความเป็นหนึ่ง = [The third way : the gold strategy] / - กรุงเทพฯ : เมฆขาว, 2546. - 3, 268 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดแนวความคิดใหม่เพื่อการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับพัฒนาการสังคมไทย .

9749070607


พุทธศาสนากับการเมือง -- ไทย.

BQ4570.ก55 / ธ444

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544