หนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอพระราชทาน ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ / บรรณาธิการ อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ. - ปทุมธานี : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545. - 28 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9745707791


วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ, 2495- --ผลงานในด้านสถาปัตยกรรม.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544